تصویری واقع‌گرایانه از تجارت خارجی در بهار۱۴۰۲ /افزایش خام فروشی و کاهش صادرات محصولات دارای ارزش افزوده نگران کننده است

وضعیت تجارت خارجی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲بیانگر افزایش خام فروشی و کاهش صادرات محصولات واجد ارزش افزوده و در کنار آن افزایش واردات کالاهای نهایی و مصرفی است به نحوی که در خرداد ماه سال‌جاری ارزش هر تن کالای صادراتی برابر با ۳۱۰ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۵۶۴ دلار بوده است. این در حالیست که ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی در خرداد ماه سال قبل به ترتیب ۴۲۹ و ۱۶۰۰دلار بوده است که بر این اساس ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به ترتیب ۲۸ و ۲ درصد کاهش نشان می دهد .

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بر اساس آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، تجارت خارجی ایران از نظر وزنی برابر با ۴۳/۹میلیون تن و از نظر ارزشی به عدد ۲۶/۵میلیارد دلار رسیده است. از این ارقام ، سهم صادرات ۳۵/۵میلیون تن و ارزش ۱۲/۵میلیارد دلار و سهم واردات ، ۸/۶میلیون تن و ارزش ۱۴میلیارد دلار بوده است .

بر اساس این گزارش صادرات بهار ۱۴۰۲نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۴/۴۲درصد افزایش و از نظر ارزشی ۸/۸۴درصد کاهش داشته است .همچنین واردات بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب یک و ۵/۷۹ درصد افزایش داشته است.اما با استفاده از اطلاعات موجود ،می توان تحلیلی از تجارت خارجی در خرداد ماه سال‌جاری ارائه کرد.

در خرداد ماه سال‌جاری ۱۴/۵میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۴/۵میلیارد دلار صادر و ۳/۹ میلیون تن کالای وارداتی به ارزش ۶/۱میلیارد دلار وارد کشور شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، یعنی خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۱۰/۵۹میلیون تن کالا به ارزش ۴/۵۵میلیارد دلار صادر و ۲/۵میلیون تن کالا به ارزش ۴میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این منظر صادرات خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۷درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱/۱درصد کاهش یافته است. همچنین واردات خرداد ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۵۶و ۵۲/۵ درصد افزایش را نشان می دهد نکته مهم اینکه علیرغم تلاش‌های انجام شده در ماه‌های گذشته (که نتایجش را در آمار تجارت خارجی دیده ایم) وضعیت تجارت خارجی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲بیانگر افزایش خام فروشی و کاهش صادرات محصولات واجد ارزش افزوده و در کنار آن افزایش واردات کالاهای نهایی و مصرفی است به نحوی که در خرداد ماه سال‌جاری ارزش هر تن کالای صادراتی برابر با ۳۱۰ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۵۶۴ دلار بوده است. این در حالیست که ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی در خرداد ماه سال قبل به ترتیب ۴۲۹ و ۱۶۰۰دلار بوده است که بر این اساس ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به ترتیب ۲۸ و ۲ درصد کاهش نشان می دهد .

مقایسه وزنی و ارزشی تجارت خارجی در سه ماهه اول سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲تجارت خارجی از نظر وزنی در بهار سال‌جاری به عدد۴۳/۹میلیون تن و به ارزش ۲۶/۵میلیارد دلار رسید. این در حالیست که تجارت خارجی در سه ماهه اول سال گذشته از نظر وزنی برابر با ۳۵/۴میلیون تن و از نظر ارزشی برابر با ۲۵میلیارد دلار بوده که بیانگر رشد ۲۴درصدی در وزن و رشد ۶درصدی در ارزش بوده است که البته بخش اعظم افزایش ۸/۵میلیون تنی تجارت خارجی مربوط به افزایش وزنی صادرات و تقریبا کل افزایش ۱/۵میلیارد دلاری ارزش تجارت خارجی ،مربوط به واردات است . به عبارت دیگر ۹۳ درصد افزایش وزنی تجارت خارجی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به سه ماهه اول سال گذشته مربوط به افزایش وزنی صادرات بوده و تنها ۷درصد افزایش وزنی تجارت خارجی یعنی کمتر از ۴۰۰هزار تن مربوط به افزایش وزنی واردات است .

از سوی دیگر، صد درصد از ۱/۵میلیارد دلار افزایش در تجارت خارجی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ناشی از افزایش ارزش واردات بوده به نحوی که برآیند افزایش۱/۹میلیارد دلاری واردات و کاهش نیم میلیارد دلاری ارزش صادرات ، منجر به افزایش ۱/۵میلیارد دلاری ارزش تجارت خارجی در بهار سال‌جاری شده است .
تجارت خارجی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ و مقایسه با اردیبهشت ماه سال‌جاری مقایسه تجارت خارجی کشور در خرداد ماه امسال با ماه قبل از آن یعنی اردیبهشت ماه نیز نکات جالبی را مشخص می کند.همانگونه که قبلاً بیان گردید تجارت خارجی از نظر وزنی در خرداد ماه برابر با ۱۸/۴میلیون تن و از نظر ارزشی برابر با ۱۰/۶میلیارد دلار بوده که از این مقدار ،۱۴/۵میلیون تن به ارزش ۴/۵میلیارد دلار به صادرات و ۳/۹ میلیون تن و به ارزش ۶/۱میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد. این در حالیست که تجارت خارجی در اردیبهشت ماه سال‌جاری از نظر وزنی برابر با ۱۳/۴میلیون تن و از نظر ارزشی برابر با ۹/۶میلیارد دلار بوده که از این مقدار ۱۰/۵میلیون تن به ارزش ۳/۸میلیارد دلار به صادرات و ۲/۹میلیون تن به ارزش ۴/۸ میلیارد دلار به واردات اختصاص یافته است .

تجارت خارجی در خرداد ماه سال‌جاری نسبت به اردیبهشت ماه ، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب رشد ۳۷ و ۱۰درصدی را تجربه کرده است .همچنین صادرات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۸و ۱۸درصد رشد نشان می دهد که جای امیدواری دارد. از نقطه نظر واردات نیز شاهد رشد ۳۴ درصدی وزنی و همچنین رشد ۲۷درصدی واردات هستیم که ارقام اخیر نشانه ای از افزایش واردات کالاهای نهایی و واجد ارزش افزوده می باشد . تراز تجاری کشور در خرداد ماه سال‌جاری ۱/۶-(منفی ) میلیارد دلار بوده که این شاخص در اردیبهشت ماه برابر با ۱-( منفی) میلیارد دلار بوده که از این حیث وضعیت مطلوبی را شاهد نبوده و رشد منفی ۶۰درصدی تراز تجاری را مشاهده می کنیم.این وضعیت، علیرغم رشد ۱۸ درصدی ارزش صادرات، ناشی از رشد ۲۷درصدی واردات در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه بوده که نتیجتا موجب تراز تجاری ۱/۶- میلیارد دلاری در خرداد ماه شده است. ارزش هر تن کالای صادراتی در خرداد ماه سال‌جاری برابر با ۳۱۰ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۵۶۴ دلار بوده است که با توجه به ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲( به ترتیب، ۳۶۱و ۱۶۵۵دلار) ، مشاهده می‌شود که ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به ترتیب ۱۴ و ۴/۵ درصد کاهش را نشان میدهد که هر چند کاهش ارزش هر تن کالای وارداتی مفید اعلام می گردد ولی کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی به عنوان یکی از معضلات ساختاری صادرات کشور ،نیازمند تغییر در ساختار صادرات کشور می باشد.

نسبت ارزش صادرات به واردات در خرداد ماه سال‌جاری ۰/۷۳ بوده که با توجه به مقدار این نسبت در اردیبهشت ماه (۰/۷۹) ، در این بخش نیز ،کاهش ۶درصدی را تجربه کرده ایم . به عبارت دیگر در حالیکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری و به ازای یک دلار واردات، ۰/۷۹دلار صادرات صورت پذیرفته ، در خرداد ماه در برابر هر دلار واردات ،فقط ۰/۷۳ دلار ،صادرات انجام شده است. جمع‌بندی نهاییدر یک نگاه کلی به غیر از فروردین ماه سال‌جاری که تراز تجاری کشور مثبت بوده (۶۰۰میلیون دلار) در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تراز تجاری کشور منفی می‌باشد به نحوی که تراز تجاری از ۱-( منفی ) میلیارد دلار به ۱/۶-( منفی) رسیده است که لازم است در این خصوص تدبیری اندیشیده شود .مقایسه این شاخص با وضعیت تراز تجاری در بهار سال گذشته نشان می دهد که در فروردین ماه سال گذشته نیز تراز تجاری برابر با ۶۰۰ میلیون دلار بوده و در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۲۰۰- ( منفی) میلیون دلار ( هر دو ماه )بوده است . اما در مجموع تراز تجاری کشور ۲۰۰میلیون دلار در بهار ۱۴۰۱ می باشد . در مقایسه، تراز تجاری کشور در سه ماهه نخست سال‌جاری برابر با ۲-( منفی ) میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجارت خارجی کشور ۱/۸میلیارد دلار نسبت به واردات تمایل پیدا کرده است .

۸ تیر ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۱
کد خبر: 44244

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha