امارات، محل تجمع میلیونرها

امـارات متحـده عربـی بالاتریـن میـزان جـذب میلیونرهـا در جهـان در سـال ۲۰۲۲ را بـه خـود اختصـاص داد. با توجه به داده‌های اعلام شده در سال گذشته میلادی تعداد ساکنان با دارایی خالص یک میلیون دلار یا بیشتر در امارات افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بـراسـاس گـزارش موسسـه مشـاوره مهاجـرت سـرمایه‌گذاری (Henley & partners) مسـتقر در لنـدن، تعـداد سـاکنان بـا دارایـی خالـص یـک میلیـون دلار یـا بیشـتر امـارات در سـال گذشـته، ۵ هزار و ۲۰۰ نفـر افزایـش یافـت. در مقابـل، چندیـن کشـور بـزرگ شـاهد کاهـش تعـداد میلیونرهای خـود بودنـد؛ چیـن بیشـترین کاهـش را در تعـداد کل میلیونرهـای خـود داشـته اسـت و پـس از آن هنـد، بریتانیا و روسـیه قـرار دارند.

اما چه عاملی موجب شد تا امارات به محل تجمع میلیونرها بدل شود؟ بر اساس این گزارش علـت نـرخ بـالای میلیونرهـای ورودی بـه امـارات متحـده عربـی را می‌تـوان در سیاسـت‌های ایـن کشـور پـس از همه‌گیـری کوویـد-۱۹ نسـبت داد. براساس گزارش پایش تحولات تجارت خارجی اتاق ایران امـارات بـه عنـوان یـک پناهـگاه امـن بـا اقتصـاد بسـیار متنـوع بـه شـمار می آید و یکـی از رقابتی تریـن نرخ‌هـای مالیاتـی در سـطح جهانـی را دارد کـه در میــان ســایر ویژگی‌هــای فریبنــده در زمان‌هــای دشــوار بــه چشــم می‌آیــد. در همیــن راســتا، وجــود وضعیــت امــن ایـن کشـور در بحبوحـه تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن در فوریـه ۲۰۲۲ نیـز احتمـالا یکـی از عوامـل مؤثـر بـوده اسـت.

براساس ارزیابی‌ها انتظـار مـی‌رود عمـده میلیونرهایـی کـه در سـال ۲۰۲۳ وارد امـارات متحـده عربـی می‌شـوند، از کشـور هنـد باشـند، امـا در کنار هند برخی از سرمایه‌گذاران از بریتانیـا، روسـیه، لبنـان، پاکسـتان، ترکیـه، مصـر، آفریقـای جنوبـی، نیجریـه، هنـگ کنـگ و چین به این کشور روی خواهند آورد.

۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰
کد خبر: 44752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha