دولت قانون تامین اجتماعــی را زیــــر پـــا گذاشتــه اســـت/تخلف آشکار دولت در تعیین عیدی مستمری بگیران برابر با عیدی کارمندان!

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: متاسفانه سال‌های سال است دولت عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را مطابق عیدی که برای کارمندان و بازنشستگان دولت تعیین می کند، اجبار کرده است در حالی که یک رویه غلط است و دولت کمترین حقی در تعیین چنین عیدی ندارد، چرا که مشمولین تامین اجتماعی از اجرای قانون کار در کشور تبعیت می کنند، لذا وقتی ماده ۱۱۱ قانون اجتماعی تصریح می‌کند که پرداختی حداقل مستمری بگیران باید از مصوبه حداقل مزد در نظر گرفته شود، درپرداخت عید نیز باید چنین روالی در پیش گرفته شود.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بالاخره بعد از گمانه زنی ها بر سر میزان عیدی و پاداش کارکنان دولت و مستمری بگیران و اینکه چرا دولت آقای رئیسی بر خلاف دولتهای دیگر موضوع پرداخت و میزان عیدی را دیر اعلام کرد، رقم عیدی یک میلیون و ششصد هزار تومانی با رعایت حق عائله مندی که عیدی را به دو میلیون تومان نزدیک می کند به ازای هر فرزندی ۱۵۰ هزار تومان بر عیدی افزوده می شود، مشخص گردید. آنچه در این بین حائز اهمیت است تخلف قانونی دولت در تعمیم دادن عیدی اعلام شده به سازمان غیر دولتی تامین اجتماعی است. کارشناس بازار کار و کارگری با استناد به مواد قانونی رقم عیدی اعلام شده را بسیار پایین تر از رقم واقعی قانونی عیدی به مستمری بگیران و کارکنان تامین اجتماعی می داند. در ادامه نقد این کارشناس بازار کار بر موضوع عنوان شده را می خوانید.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع میزان عیدی پرداختی به مستمری بگیران و حقوق بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی وغیر قابل قبول بودن دخالت های غیر قانونی دولت در تعیین میزان عیدی و پاداش تامین اجتماعی گفت: در خصوص بحث پاداش و عیدی مستمری بگیران ماده ١١١ قانون سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگری عادی کمتر باشد. ماده ١١١ قانون تامین اجتماعی تصریح می کند حداقل حقوق مستمری بگیران از تعیین حداقل حقوق تبعیت می کند.همچنین ماده ٧۶ قانون خدمات مدیریت کشوری نیز می گوید حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمری شاغلین بازنشستگان وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران و دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری تاکید می کند مستمری بگیران و بازنشستگان مشمول این قانون و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده ۷۶ قانون خدمات مدیریت کشوری نمی‌شوند.  قانون خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را برای افرادی که مشمول قانون خدمات مدیریتی در کشوری هستند، تعریف می‌کند، لذا این موضوع ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ندارد.چرا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند مستمری بازنشستگان و بازماندگان و از کار افتادگان کلی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. دولت تصریح ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را عملا زیر پا گذاشته است. ضمن اینکه به غیر از ماده ۷۶، ماده ۴۱ قانون کار نیز بر این موضوع دلالت دارد که در دو وجه کلی بحث مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و بحث پاداش و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی باید براساس مدل های ارائه شده پرداخت شود نه خواست دولت.

حمید حاج اسماعیلی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: مجموعه قانون کار به این دلیل که مشمول ماده قانون خدمات مدیریت کشور نمی شویم، هنگامی که ماده ۱۱۱ تصریح می کند باید از مصوبه حداقلی دستمزد کارگر تبعیت کند، نشان دهنده این است  برای افزایش مستمری بازنشستگان و پرداخت عیدی  و پاداش مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باید به قانون کار رجوع کنیم. ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد را تایید می‌کند در آنجا هم بر اساس گذشته هر زمان حداقل مزد تعیین شده سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی موظف و مکلف است تا حداقل پرداختی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را مطابق حداقل مزدی که در شورای عالی کار تصویب شده پرداخت کند. این قسمت اول مستمری ها است در بخش پاداش و عیدی نیز باید توجه شود قانون تامین اجتماعی برای پرداخت ها از چه قانونی تبعیت می کند؟

وی در این باره افزود: ما معتقد هستیم از قانون کار باید تبعیت شود چون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عمدتاً و اکثریت کسانی هستند که از طریق قانون کار بازنشسته شده‌اند، یعنی مشمول قانون کار بوده اند اما افرادی که مشغول قانون کار نبوده‌اند تعداد آنها بسیار کم است به نحوی که در سازمان تامین اجتماعی اثرگذار نیستند. عمده بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون کار هستند، وقتی حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین می شود ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصریح می کند مستمری ها باید بر اساس حداقل مزد کارگر پرداخت شود، پس در عیدی هم باید از چنین فرمولی تبعیت شود.

وی در این باره تصریح کرد: متاسفانه سال‌های سال است دولت عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را مطابق عیدی که برای کارمندان و بازنشستگان دولت تعیین می کند، اجبار کرده است در حالی که یک رویه غلط است و دولت کمترین حقی در تعیین چنین عیدی ندارد، چرا که مشمولین تامین اجتماعی از اجرای قانون کار در کشور تبعیت می کنند، لذا وقتی ماده ۱۱۱ قانون اجتماعی تصریح می‌کند که پرداختی حداقل مستمری بگیران باید از مصوبه حداقل مزد در نظر گرفته شود، درپرداخت عید نیز باید چنین روالی در پیش گرفته شود. قانون عیدی کارگران یک مصوبه واحد مربوط به سال ۱۳۷۰ دارد. این مصوبه مجلس تاکید می کند کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود نسبت به یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران و کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانون کار تجاوز کند. بنابراین پرداخت عیدی و پاداش مستمری بگیران باید براساس ماده واحده سال ۱۳۷۰ مصوب مجلس باشد، نه اینکه مصوبه دولت برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اجرا شود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: به این دلیل که مصوبه دولت محلی از اطلاعیه قانون ندارد و در هیچ یک از قوانین کشور که قابل استناد باشد چنین الزامی برای تحمیل مصوبه دولت به سازمان تامین اجتماعی، پرداختی به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.معتقد هستیم مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطابق پاداش و عیدی کارگران باید عیدی بگیرند اگر دولت اشکالی بر این موضوع دارد به حقوقدانان، قانون و تفسیر قانون رجوع کند، چرا که چنین تفسیری از متون قانون هم در قانون خدمات مدیریت کشوری و قانون سازمان تامین اجتماعی در قانون تامین کار وجود ندارد که دولت پاداش و مستمری حقوق  بگیران را برمبنای مبلغی که می خواهد به کارمندان و مستمری بگیران، به صندوق‌های لشکری و کشوری پرداخت کند، به تامین اجتماعی هم داشته باشد. قطعا رویه ی دولت در این موضوع غلط است و باید اصلاحات لازم به این مساله به سرعت اعمال شود.

۲۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵
کد خبر: 25275

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha